کارشناسی ارشد – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

کارشناسی ارشد – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

کارشناسی ارشد – گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳


ردیف نام و نام خانوادگی دورۀ موقعیت شغلی یا تحصیلی فعلی

۱ فاطمه کرمانیان دورۀ اوّل (ورودی۱۳۷۴) مدیر گروه علوم تشریحی دانشگاه علوم پزشکی البرز

۲ مریم فتاحی دورۀ اوّل (ورودی۱۳۷۴) فعالیّت بالینی در کشور نروژ

۳ جواد رئوف دورۀ اوّل (ورودی۱۳۷۴) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

۴ آتوسا زیرک دورۀ دوّم ( ورودی ۱۳۷۵) دانشجوی دکترای علوم تشریحی دانشگاه شهید بهشتی

۵ ذبیح ا… عربی دورۀ دوّم ( ورودی ۱۳۷۵) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

۶ فروغ الدین مولایی گلیگلو دورۀ دوّم ( ورودی ۱۳۷۵) فعالیّت بالینی در تیمهای لیگ برتر فوتبال

۷ طیبه رستگار دورۀ سوّم (ورودی ۱۳۷۶) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

۸ ثریا پروری دورۀ سوّم (ورودی ۱۳۷۶) معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی البرز

۹ آمنه محمدی روشنده دورۀ سوّم (ورودی ۱۳۷۶) فارغ التّحصیل

۱۰ معصومه ثقه الاسلام دورۀ چهارم ( ورودی ۱۳۷۸) فعالیّت بالینی در کشور کانادا

۱۱ فاطمه شهنام دورۀ چهارم ( ورودی ۱۳۷۸) فارغ التّحصیل

۱۲ لیلا هاشمی دورۀ چهارم ( ورودی ۱۳۷۸) فارغ التّحصیل

۱۳ رویا آریان پور دورۀ پنجم (ورودی ۱۳۸۰) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

۱۴ بتول عبادی دورۀ پنجم (ورودی ۱۳۸۰) فارغ التّحصیل

۱۵ عبدا… امینی دورۀ پنجم (ورودی ۱۳۸۰) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۱۶ حسین کلارستاقی دورۀ پنجم (ورودی ۱۳۸۰) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

۱۷ ابوالفضل اعظمی دورۀ ششم ( ورودی ۱۳۸۱) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

۱۸ علی عبدالهی دورۀ ششم ( ورودی ۱۳۸۱) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۱۹ نوروز نجف زاده دورۀ ششم ( ورودی ۱۳۸۱) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۲۰ شهرام دارابی دورۀ هفتم ( ورودی ۱۳۸۳) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین

۲۱ محسن مرزبان دورۀ هفتم ( ورودی ۱۳۸۳) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر

۲۲ محمد عبدالرحمانی دورۀ هفتم ( ورودی ۱۳۸۳) فارغ التّحصیل

۲۳ اکرم نژادی دورۀ هشتم ( ورودی ۱۳۸۵) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

۲۴ رضا احدی دورۀ هشتم ( ورودی ۱۳۸۵) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۲۵ سارا آسال گو دورۀ هشتم ( ورودی ۱۳۸۵) دانشجوی دکترای علوم اعصاب دانشگاه تهران

۲۶ حمید ابوطالب کدخدائیان دورۀ نهم (ورودی ۱۳۸۶) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

۲۷ شایسته مهدی نژادیانی دورۀ نهم (ورودی ۱۳۸۶) دانشجوی دکترای بیولوژی تولید مثل دانشگاه تهران

۲۸ رضا طالبی قراگوزایل دورۀ نهم (ورودی ۱۳۸۶) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک

۲۹ نسیم گودرزی دورۀ نهم (ورودی ۱۳۸۶) دانشجوی دکترای علوم تشریحی دانشگاه ایران

۳۰ ناهید آزاد دورۀ نهم (ورودی ۱۳۸۶) دانشجوی دکترای بیولوژی تولید مثل دانشگاه بهشتی

۳۱ ساره کظمی راد دورۀ دهم (ورودی ۱۳۸۷) دانشجوی دکترای علوم اعصاب دانشگاه تبریز

۳۲ حسن علی پناه زاده دورۀ دهم (ورودی ۱۳۸۷) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی هرات افغانستان

۳۳ امیر پویان دورۀ دهم (ورودی ۱۳۸۷) فارغ التّحصیل

۳۴ احد فردوسی خسروشاهی دورۀ دهم (ورودی ۱۳۸۷) عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۳۵ ندا اصلاحی دورۀ یازدهم ( ورودی ۱۳۸۸) پژوهشگر مرکز تحقیقات گوش و حلق و بینی دانشگاه علوم پزشکی ایران

۳۶ محمد زمانی دورۀ یازدهم ( ورودی ۱۳۸۸) معاونت دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

۳۷ فاطمه مغنی قرقی دورۀ یازدهم ( ورودی ۱۳۸۸) دانشجوی دکترای علوم تشریحی دانشگاه تهران

۳۸ نازنین صحرایی دورۀ یازدهم ( ورودی ۱۳۸۸) فارغ التّحصیل

۳۹ الهه نادرعلی دورۀ دوازدهم ( ورودی ۱۳۸۹) فارغ التّحصیل

۴۰ اسرین باباحاجیان دورۀ دوازدهم ( ورودی ۱۳۸۹) فارغ التّحصیل

۴۱ سارا ریگی دورۀ دوازدهم ( ورودی ۱۳۸۹) مربّی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

۴۲ سجاد حسن زاده دورۀ دوازدهم ( ورودی ۱۳۸۹) پژوهشگر مرکز تحقیقات قاعدۀ جمجمه علوم پزشکی ایران

۴۳ فاطمه بیگی بروجنی دورۀ دوازدهم ( ورودی ۱۳۸۹) دانشجوی دکترای علوم تشریحی دانشگاه تهران

۴۴ نیره ساجدی دورۀ سیزدهم ( ورودی ۱۳۹۰) دانشجوی دکترای علوم تشریحی دانشگاه تهران

۴۵ علی ملکی جمشید دورۀ چهاردهم (ورودی ۱۳۹۲) فارغ التّحصیل

۴۶ مهسا جنگی قره اونه دورۀ چهاردهم (ورودی ۱۳۹۲) فارغ التّحصیل

۴۷ مریم زمانی بهرامی دورۀ چهاردهم (ورودی ۱۳۹۲) فارغ التّحصیل

۴۸ معصومه صبائی حسن کیاده دورۀ چهاردهم (ورودی ۱۳۹۲) فارغ التّحصیل

۴۹ سمیرا رضایی مجاز دورۀ چهاردهم (ورودی ۱۳۹۲) فارغ التّحصیل

۵۰ زهرا محمودیان دورۀ چهاردهم (ورودی ۱۳۹۲) فارغ التّحصیل

۵۱ پرستو زرین دورۀ چهاردهم (ورودی ۱۳۹۲) دانشجوی دکترای مدیریت دانشگاه تهران

۵۲ میلاد کاظمی ها دورۀ پانزدهم (ورودی ۱۳۹۳) دانشجوی دکترای علوم اعصاب شیراز

۵۳ محمدرضا کوچکیان دورۀ پانزدهم (ورودی ۱۳۹۳) فارغ التّحصیل

۵۴ سحر اقبالی دورۀ پانزدهم (ورودی ۱۳۹۳) کارشناس آزمایشگاه گروه آناتومی علوم پزشکی ایران

۵۵ فرناز رمضانپور دورۀ پانزدهم (ورودی ۱۳۹۳) دانشجوی دکترای علوم تشریحی دانشگاه شیراز

۵۶ فرشید قیامی حور دورۀ پانزدهم (ورودی ۱۳۹۳) فارغ التّحصیل

۵۷ ساجد خالدی دورۀ پانزدهم (ورودی ۱۳۹۳( دانشجوی دکترای بیولوژی تولید مثل دانشگاه تربیت مدرّس

۵۸ سمانه سیاوشی دورۀ پانزدهم (ورودی ۱۳۹۳( فارغ التّحصیل

۵۹ مریم سادات میرزایی دورۀ پانزدهم (ورودی ۱۳۹۳( انصراف از تحصیل

۶۰ شهرزاد ژائین تن دورۀ پانزدهم (ورودی ۱۳۹۳( دانشجوی دکترای بیولوژی تولید مثل دانشگاه تهران

۶۱ صفورا ایزانلو دورۀ شانزدهم (ورودی ۱۳۹۴( مربّی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی لار

۶۲ شهرزاد سید صالحی دورۀ شانزدهم (ورودی ۱۳۹۴( انصراف از تحصیل

۶۳ حمیده بخشی نژاد دورۀ شانزدهم (ورودی ۱۳۹۴( فارغ التّحصیل

۶۴ سارا سیمرغ دورۀ شانزدهم (ورودی ۱۳۹۴( دانشجوی دکترای سلولی کاربردی دانشگاه ایران

۶۵ مریم دشمن زیاری دورۀ شانزدهم (ورودی ۱۳۹۴( فارغ التّحصیل

۶۶ فرزانه الیفی دورۀ شانزدهم (ورودی ۱۳۹۴( فارغ التّحصیل

۶۷ فریده غلام نژاد دورۀ هفدهم (ورودی ۱۳۹۵( فارغ التّحصیل

۶۸ الهام صید خانی دورۀ هفدهم (ورودی ۱۳۹۵( دانشجوی دکترای علوم تشریحی دانشگاه ایران

۶۹ رقیه مظفری دورۀ هفدهم (ورودی ۱۳۹۵( دانشجوی دکترای علوم اعصاب دانشگاه بهشتی

۷۰ فرشته جوانمرد دورۀ هفدهم (ورودی ۱۳۹۵( فارغ التّحصیل

۷۱ سپهر ابراهیمی دورۀ هفدهم (ورودی ۱۳۹۵( فارغ التّحصیل

۷۲ رضا سردار دورۀ هفدهم (ورودی ۱۳۹۵( فارغ التّحصیل

۷۳ روح اله محمدی دورۀ هفدهم (ورودی ۱۳۹۵( انصراف از تحصیل

۷۴ آسرین شریفی دورۀ هجدهم (ورودی ۱۳۹۶( در حال تحصیل

۷۵ مهزاد مطلبی دورۀ هجدهم (ورودی ۱۳۹۶( انصراف از تحصیل

۷۶ مسعود آقاجانی دورۀ هجدهم (ورودی ۱۳۹۶( انصراف از تحصیل

۷۷ مریم صالحی نوین دورۀ هجدهم (ورودی ۱۳۹۶( فارغ التّحصیل

۷۸ امیر جوهری مقدم دورۀ هجدهم (ورودی ۱۳۹۶( دانشجوی دکترای علوم اعصاب دانشگاه ایران

۸۰ عطیه السادات موسوی دورۀ هجدهم (ورودی ۱۳۹۶( فارغ التّحصیل

۸۱ جمیله سادات میر صانعی دورۀ هجدهم (ورودی ۱۳۹۶( دانشجوی دکترای علوم تشریحی دانشگاه ایران

۸۲ آلاء معین زاده دورۀ هجدهم (ورودی ۱۳۹۶( کارشناس آزمایشگاه مرکز تحقیقات نانوبیوتکنولوژی ایران

۸۳ سید امیر شاکر دورۀ نوزدهم (ورودی ۱۳۹۷( در حال تحصیل

۸۴ حمیدرضا مصلح دورۀ نوزدهم (ورودی ۱۳۹۷( در حال تحصیل

۸۵ سعاد باوی دورۀ نوزدهم (ورودی ۱۳۹۷( در حال تحصیل

۸۶ محبوبه میرمحمدی دورۀ نوزدهم (ورودی ۱۳۹۷( در حال تحصیل

۸۷ نسترن وحیدی دورۀ نوزدهم (ورودی ۱۳۹۷( در حال تحصیل

۸۸ زهرا عقیقی دورۀ نوزدهم (ورودی ۱۳۹۷( در حال تحصیل

۸۹ سهیل میرزایی دورۀ بیستم (ورودی ۱۳۹۸( در حال تحصیل

۹۰ سمانه وطن‌خواه دورۀ بیستم (ورودی ۱۳۹۸( در حال تحصیل

۹۱ نسرین بهرام‌نژاد دورۀ بیستم (ورودی ۱۳۹۸( انصراف از تحصیل

۹۲ سپیده صادقی دورۀ بیستم (ورودی ۱۳۹۸( انصراف از تحصیل

۹۳ راضیه صالحی دورۀ بیستم (ورودی ۱۳۹۸( انصراف از تحصیل

۹۴ رشاد رضاپور دورۀ بیست و یکم (ورودی ۱۳۹۹( در حال تحصیل

۹۵ عاطفه ذاکرنژاد دورۀ بیست و یکم (ورودی ۱۳۹۹( در حال تحصیلSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل