کمیته مرگ و میرو عوارض بیمارستانی معاونت درمان دانشگاه آغاز به کار نمود

کمیته مرگ و میرو عوارض بیمارستانی معاونت درمان دانشگاه آغاز به کار نمود


کمیته مرگ و میرو عوارض بیمارستانی معاونت درمان دانشگاه آغاز به کار نمود

با آغاز به کار وشروع فعالیت کمیته مرگ ومیر معاونت درمان صورتجلسات کمیته های بیمارستانی در این کمیته بررسی خواهد شد . در این جلسه معاون درمان بیان داشت:از اهداف این کمیته اصلاح فرآیندهایی است که منجر به مرگ ومیر میگردد. و این کمیته برای بررسی علل مرگ و میر، روند مرگ و میر، جلوگیری از موارد مرگ و میر قابل اجتناب، ابعاد قانونی موضوع، عوارض بیمارستانی و روند آنها، تجزیه و تحلیل و بررسی عوارض بیمارستانی و روند آنها، تجزیه و تحلیل و بررسی عوارض اتفاق افتاده، اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از بروز عوارض ناخواسته و پیشگیری از عوارض قابل اجتناب و … تشکیل میگردد. در این جلسه مقرر شد صورتجلسات از طریق ریاست بیمارستان به معاونت امور درمان دانشگاه ارسال گردد. بدیهی است درمعاونت درمان موارد بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد گردید.

تعداد بازدید:

۲۹Source link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل