کنفرانس های تیر ماه مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان اعلام شد

کنفرانس های تیر ماه مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان اعلام شدبه گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان؛ کنفرانس های تیر ماه ۱۴۰۰ مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان بصورت وبینار بشرح زیر برگزار خواهد شد.

آدرس برنامه:      eduvc2.semums.ac.ir/cme

 

ردیف

عنوان برنامه

تاریخ

ساعت

نحوه برگزاری

گروه هدف

ظرفیت

امتیاز

سخنران

 

۱

 

 

خدمات گفتار درمانی در دوران همه گیری کوید ۱۹: چالش ها و تغییرات فرآیند ارزیابی و درمان

 

۱۳/۴/۱۴۰۰

 

۱۲-۹

 

 

وبینار

 

 

گفتار درمانی و شنوایی شناسی(دکترا، کارشناسی، کارشناسی ارشد)

 

۱۵۰نفر

 

 

  ۳ امتیاز

 

 

دکتر سید ابوالفضل تهیدست

دکتر مژگان اسدی

دکتر معصومه سلمانی

 

 

 

۲

 

تریاژ

 

۱۵/۴/۱۴۰۰

 

۱۲-۹

 

وبینار

 

پرستاری

 

۱۵۰نفر

 

۳ امتیاز

 

 

دکتر مجید کسائی

دکتر مهدی یاراحمدی

 

 

برنامه درمانی کمپرداون برای لکنت نوجوانان و بزرگسالان

 

۲۰/۴/۱۴۰۰

 

۱۲-۹

 

وبینار

 

گفتار درمانی و شنوایی شناسی(دکترا، کارشناسی ارشد، کارشناسی)

 

۱۵۰ نفر

 

 

۳

 

     

دکتر سید ابوالفضل تهیدست

دکتر بنفشه منصوری

 


اهمیت تغذیه با شیر مادر

 

 

 

۲۲/۴/۱۴۰۰

 

۱۲-۹

 

وبینار

 

پزشکان عمومی، پرستاری، مامایی متخصصین زنان و زایمان،بیماریهای کودکان و …

 

۱۵۰نفر

 

۳

 

دکتر مریم نادری ارم

دکتر ساتینیک درزی

خانم انسیه جهانشیر  

 

مراقبت از شیر مادر و برطرف کردن موانع

۲۳/۴/۱۴۰۰

۱۲-۹

وبینار

پزشکان عمومی، پرستاری، مامایی متخصصین زنان و زایمان،بیماریهای کودکان و …

۱۵۰نفر

۳

دکتر ساهره اعرابیان

دکتر مهری آیتی

دکتر مریم شیبانی

دکتر ژامک اقوامیSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل