گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳

گروه توانبخشی گفتار توان گستر ۰۹۱۲۱۶۲۳۴۶۳


دور دوم جلسات ادواری معاونت محترم آموزش پزشکی عمومی از امروز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۹از ساعت ۸:۴۵ صبح آغاز گردید

جلسه اولین روز، پایش نمرات دانشجویان در مقاطع( مقدمات بالینی ، کارآموزی ، کارورزی)

 مرحله اول مقطع مقدمات بالینی ( فیزیوپاتولوژی ) :  با حضور کارشناس مقطع مربوطه  ، کارشناس پایش نمرات دانشجویان ،  واحد ارزیابی و اعتبار بخشی پزشکی عمومی از ساعت ۸:۴۵ آغاز گردید در این جلسه :
۱- تاکید بر رعایت قوانین ،مقررات و  آیین نامه ها  در ارتباط با نمرات دانشجویان
۲- رعایت مصوبات ونکات مرتبط در شیوه نامه و فرآیند های موجود در صورت وجود اشکالات در اعلام نمرات و یا اصلاح نمرات دانشجویان 
۳- گفتگو و تبادل نظردر ارتباط با ترم تابستانه آندسته از دانشجویان که یکبار درس مربوطه را داشته اند
۴-  ذکرنکاتی چند در ارتباط با دروس شناور مقطع مربوطه (دانشجویان ورودی سال ۹۷)
۵- گفتگو ، تبادل نظر در ارتباط با نمرات ارسالی از گروه قلب و عروق و مسئول  محترم درس مربوطه
درنهایت این جلسه درساعت ۹:۱۵ پایان یافت .
 مرحله دوم مقطع کارآموزی: با حضور کارشناسان مقطع مربوطه ، رئیس محترم اداره آموزش ، کارشناس پایش نمرات ، واحد ارزیابی واعتبار بخشی پزشکی عمومی
ازساعت  ۹:۲۰ صبح به کار خود ادامه داد در این جلسه:
۱- تاکید بر رعایت قوانین ،مقررات و  آیین نامه ها  در ارتباط با نمرات دانشجویان
۲- رعایت مصوبات ونکات مرتبط در شیوه نامه و فرآیند های موجود در صورت وجود اشکالات در اعلام نمرات و یا اصلاح نمرات دانشجویان 
۳-بررسی ، گفتگو ، تبادل نظر و صدور دستور کار در ارتباط با  تعدادی از لیست های نمرات  دانشجویان که خارج از شیوه نامه ، فرآیند و مصوبات مربوطه ارسال گردیده اند
۴-ذکر تک تک نام دانشجویان  و بدنبال آن بحث ، گفتگو و بررسی دقیق دلایل متعدد که موجب ایجاد چالش هایی در روند ثبت نمرات گردیده اند
۵-تاکید بر انطباق کامل لیست های موجود در اجرا ی چرخش دانشجویان مقطع کارآموزی در بخش های بالینی مراکز تابعه

 مرحله سوم مقطع کارورزی: با حضور کارشناس مقطع مربوطه ، رئیس محترم اداره آموزش ، کارشناس پایش نمرات ، واحد ارزیابی واعتبار بخشی پزشکی عمومی

ازساعت  ۱۰:۱۰ صبح به کار خود ادامه داد در این جلسه:

۱- تاکید بر رعایت قوانین ،مقررات و  آیین نامه ها  در ارتباط با نمرات دانشجویان

۲- رعایت مصوبات ونکات مرتبط در شیوه نامه و فرآیند های موجود در صورت وجود اشکالات در اعلام نمرات و یا اصلاح نمرات دانشجویان 

۳- گفتگو و تبادل نظر در ارتباط با وصعیت تحصیلی و ارسال سوابق دانشجویان ورودی سال ۹۲  به مقطع کارورزی

۴-بررسی تک تک دانشجویان از لیست نمرات ارسالی  گروههای آموزشی که به  درلایل متعدد موجب ایجادچالش در روند  ثبت نمرات گردیده اند

۵-فراخوان کلیه دانشجویان در ارتباط با اعلام نمرات دروس که به هر دلیل در سیستم ثبت نگردیده است به جهت پایش ، تکمیل پرونده ،ایجاد نظم و تکریم ارباب رجوع 

 

Source linkSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل