گفتگوی آنلاین دکترگفتاردرمانی کرج چهارم تیرماه ۱۴۰۰| ردیابی بینایی

دکتر سیاوش عطایی متخصص گفتاردرمانی

گفتگوی آنلاین دکترگفتاردرمانی کرج چهارم تیرماه ۱۴۰۰| ردیابی بینایی

ردیابی بینایی
توانایی کوک در ردیابی یک خط یا مسیر مستقیما با تکالیف درسی او در ارتباط است.
به محض اینکه کودک خواندن را می آموزد، باید بتواند چشم های خود را به طریقی جهشی از راست به چپ حرکت دهد.
اگر کودک در هنگام خواندن کلمات، سر خود را حرکت دهد موجب رشد یک خورده مهارت ناسوده می گردد که خود نوعی بد آموزی است.
تمرینات:
@goftar_darmanikaraj
راه رفتن روی خطوط حاشیه فرش
راه رفتن روی خطوط عابرپیاده
راه رفتن روی جدول
راه رفتن روی پتویی که لوله شده است.
ردیابی خطوط روی دیوار با انگشت( از راست به چپ)
ردیابی خطوط روی دیوار باچشم( از راست به چپ)
رد یابی نور چراغ قوه .
حرکت دادن نور چراغ قوه روی خطوط حاشیه فرش یا دیوار
رد یابی یک شکل هندسی مثل فرش یا میز.
ردیابی حاشیه دفتربا چشم
ردیابی اشکال مختلف هندسی کشیده شده
ردیابی حروف و اعداد روی صفحه
دنبال کردن خطوط در هم و رسیدن به مقصد( خرگوش به هویج)
پیداکردن یک شکل هندسی خاص در بین اشکال هندسی

🔽🔼⏹⏺🔼◀️⏺◀️🔼⏺
⏺🔽🔼◀️⏺➡️⬅️▶️⏺▶️
◀️🔼⏺🔽⏫⏺🔽🔼◀️⏺
◀️🔼🔽⏺🔼◀️⏺🔽⏺◀️
پیداکردن یک حرف خاص و خط کشیدن دور آن ها در بین حروف
ب
ج ب ح ث ع ت ب
ب ت پ ب ث ب
ت د پ ب ث پ
ب ت ب پ ث ب
پیداکردن یک حرف و خط کشیدن دور آن در روزنامه

🔻تعقیب چشمی(pursuit eye)
توانایی کودک در تعقیب چشمی هدف متحرک نظیر گرفتن توپ و یا مشاهده ‌پرواز یک پرنده مستقیما با تکالیف او درارتباط است.
برای اینکه کودک بتوانددرموقع نوشتن و خواندن از دید نزدیک و سپس بلافاصله برای دیدن معلم و تخته سیاه از دید دور استفاده کند، باید تمرکز چشمی در او تقویت شود.
کودکی که تمرکز چشمی مناسبی ندارد، مرتب خط خود را گم کرده دچار سردرگمی ، حواس پرتی، از بین رفتن توجه بینایی و خستگی چشم می شود.
این کودکان اغلب در کپی کردن و نوشتن از روی کتاب و تخته مشکل دارند.
تمرینات:
ردیابی توپی که در حال قل خوردن است با انگشت و باچشم
ردیابی تیله ای که در حال قل خوردن است با انگشت و باچشم
دنبال کردن نور چراغ قوه ای که در حال حرکت است.
ردیابی حرکت هواپیما و پرندها.

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل