گفتگوی آنلاین دکترگفتاردرمانی کرج ۵ تیرماه ۱۴۰۰| آشنایی با اختصارات رایج پرونده های پزشکی

دکتر سیاوش عطایی متخصص گفتاردرمانی

گفتگوی آنلاین دکترگفتاردرمانی کرج ۵ تیرماه ۱۴۰۰| آشنایی با اختصارات رایج پرونده های پزشکی

آشنایی با اختصارات رایج پرونده های پزشکی
#️CC:Chief complaint (شکایت اصلی بیمار)
#️PI:Present illness (بیماری فعلی )
#️PMH:Past medical history ( تاریخچه بیماریهای گذشته)
#️DH: Druge history (تاریخچه استفاده از دارو )
#️FH:Family history (سابقه خانوادگی)
#️SH:social history (تاریخچه اجتماعی)
#️LOC: level of consciousness (سطح هوشیاری)
#️FC: Folly catheter (سوند فولی)
#️PTE:Pulmonary thrombotic embolism (آمبولی ترومبوتیک ریه)
#️PTA: Post traumatic amnesia (اختلال حافظه(فراموشی) پس از ضربه)
#️HTN:Hypertention (هایپرتانسیون)
#️HLP:Hyperlipidemia (هایپرلیپیدمی)
#️DM: diabetic mellitus (دیابت ملیتوس)
#️IHD: Ischemic heart disease (بیماری ایسکمیک قلب )
#️Amp: (آمپول)
#️Tab: (قرص)
#️Supp: (شیاف)
#️Syr: (شربت)
#️Ser: (سرم)
#️Lotion: (داروی مالیدنی)
#️Daily: (روزانه)
#️Stat: (فقط یکبار)
#️BID: (دو بار در روز)
#️TDS: (سه بار در روز)
#️QID: (چهار بار در روز)
#️PRN: (در صورت نیاز)
#️DC: (قطع)
#️Hold: (قطع فعلی)
#️AM: (قبل از ظهر)
#️PM: (بعد از ظهر)
#️Medication:(دارو دادن)
#️Diet: (رژیم غذایی)
#️NPO:not per oral (ناشتا)
#️CBR:complete bed rest (استراحت مطلق)
#️PBR:Partial bed rest (استراحت نسبی)
https://telegram.me/gofta_tavan_gostar
#️OOB:out of bed (خروج از تخت )
#️CXR:Chest x ray (گرافی قفسه صدری)
#️LFT:Liver functional test (تست عملکرد کبدی)
#️ABG:Arterial Blood Gas (گازهای خونی شریانی)
#️DVT:Deep Vein thrombosis (ترومبوز وریدهای عمقی)
#️Change dressing: (تعویض پانسمان)
#️MT: Multiple trauma (تروما به چند اندام)
#️EEG: (الکترو انسفالوگرافی،نوار مغز)
#️EKG: (نوار قلب، الکتروکاردیوگرافی)
#️IV:Intravenouse(injection) (تزریق داخل وریدی)
#️IM:Intramuscular(injection) (تزریق داخل عضلانی)
#️SC:Subcutaneous(injection) (تزریق زیر جلدی )
#️I&O:Intake and output (جذب و دفع)
#️CP:Chest pain (درد قفسه سینه)
#️Abdominal pain: (درد شکم)
#️Arm pain: (درد بازو)
#️Facial pain: (درد صورت)
#️Eye pain: (درد چشم)
#️Leg pain: (درد پا)
#️Flank pain: (درد پهلو)
#️Neck pain: (درد گردن)
#️Headach: (سردرد)
#️Fever: (تب)
#️Agitation: (آشفتگی، بیقراری)
#️Anorexia: (بی اشتهایی)
#️Anuria: (قطع ادرار)
#️Chills: (لرزیدن)
#️Diaphoresis: (تعریق )
#️Cyanosis: ((سیانوز(کبودی)
#️Diarrhea: (اسهال)
#️Dizziness: (گیجی)
#️Edema: (تورم )
#️Melena: (مدفوع سیاه رنگ)
#️Nausea: (تهوع)
#️Vomiting: (استفراغ )
#️Pallor: (رنگ پریدگی)
#️Jaundice: (زردی)
#️Vertigo: (سرگیجه)
#️Apnea: (قطع تنفس)
#️B.P:فشارخون
#️Pluse:نبض
#️Respirtion:تنفس
#️Artificial Resp:تنفس مصنوعی
#️Glucose 8 Elect.fluids:گلوکزومایعات الکترولیت
#️Excreted Fluuids:مایعات دفع شده
#️Observattions 8 treatmenl:مشاهدات ومعالجات در زمان مراقبت
#️Ward: بخش
#️Room:اتاق
#️Bed:تخت
#️Attending physicion:پزشک معالج
#️Date of Admission:تاریخ پذیرش
#️Rpo:ادامه دستورات قبلی
#️Jvp:فشاروریدژیگویلار
#️Iop:فشارداخل جشم
#️cp:فشارداخل مغز
#️Ap:جذب
#️Ex:دفع
#️Urine:ادرار
#️Stool:مدفوع
#️Ls/lf:کم نمک کم چرب
#️Ht:ترومابه سر
#️Fx:شکستگی
#️Chf:بیماری نارسای مزمن قلب

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل