۳ شهرستان استان مازندران در وضعیت نارنجی و بقیه مناطق در وضعیت زرد قرار دارند. – ۱۴۰۰/۰۴/۰۳

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل