۹۷۴۷ نفر در جهرم دو دوز واکسن علیه بیماری کرونا را دریافت کرده اند

۹۷۴۷ نفر در جهرم دو دوز واکسن علیه بیماری کرونا را دریافت کرده اند


واکسیناسیون

۹۷۴۷ نفر در جهرم دو دوز واکسن علیه بیماری کرونا را دریافت کرده اند

۹۷۴۷ نفر در جهرم دو دوز واکسن علیه بیماری کرونا را دریافت کرده اندSource link

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل