آیا مدرسه و مهد کودک برای کودک دچار لکنت من خوب است ؟