آرشیو برچسب ها

بیمارستان پیمانیه مجهز شدن بیمارستان پیمانیه جهرم به خط E1، خطوط دیجیتال E1 امکان برقراری ۳۰ تماس همزمان را...

مجهز شدن بیمارستان پیمانیه جهرم به خط E1، خطوط دیجیتال E1 امکان برقراری ۳۰ تماس همزمان را ایجاد می کند

بیمارستان پیمانیه مجهز شدن بیمارستان پیمانیه جهرم به خط E1، خطوط دیجیتال E1 امکان برقراری ۳۰ تماس همزمان را...