آرشیو برچسب ها

مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با همکاری مرکز کاکرین ایران، کارگاه مجازی سه...

برگزاری کارگاه «آشنایی با نرم افزارهای متاآنالیز»

مرکز مطالعات مرور نظام مند و متاآنالیز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با همکاری مرکز کاکرین ایران، کارگاه مجازی سه...

با استقرار سامانه نرم افزاری رضا بیگی کارشناس برنامه استانی در حاشیه کارگاه آموزشی نظارت بر مراکز تهیه و...

با استقرار سامانه نرم افزاری

با استقرار سامانه نرم افزاری رضا بیگی کارشناس برنامه استانی در حاشیه کارگاه آموزشی نظارت بر مراکز تهیه و...

برگزاری جلسه رسیدگی و رفع مشکلات نرم افزار کتابخانه با شرکت آذرسا

به گزارش روابط عمومی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی، جلسه رسیدگی و رفع  مشکلات کندی و قطعی...

برگزاری جلسه رسیدگی و رفع مشکلات نرم افزار کتابخانه با شرکت آذرسا

به گزارش روابط عمومی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی، جلسه رسیدگی و رفع  مشکلات کندی و قطعی...