آرشیو برچسب ها

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل، دکترسالکی از کمک ۱۳۵ میلیون تومانی به بیمارستان شهید...

کمک ۱۳۵ میلیون تومانی خیرین به بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل

به گزارش روابط عمومی بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل، دکترسالکی از کمک ۱۳۵ میلیون تومانی به بیمارستان شهید...

تقدیر و تشکر از آقای هادی فارسی نژاد به مناسبت بازنشستگی

دکتر پیروی؛ رئیس دانشکده پرستاری و مامایی به مناسبت بازنشستگی آقای هادی فارسی نژاد در نامه ای از وی...

تقدیر و تشکر از آقای هادی فارسی نژاد به مناسبت بازنشستگی

دکتر پیروی؛ رئیس دانشکده پرستاری و مامایی به مناسبت بازنشستگی آقای هادی فارسی نژاد در نامه ای از وی...