آرشیو برچسب ها

واکسیناسیون ۹۷۴۷ نفر در جهرم دو دوز واکسن علیه بیماری کرونا را دریافت کرده اند ۹۷۴۷ نفر در جهرم...

۹۷۴۷ نفر در جهرم دو دوز واکسن علیه بیماری کرونا را دریافت کرده اند

واکسیناسیون ۹۷۴۷ نفر در جهرم دو دوز واکسن علیه بیماری کرونا را دریافت کرده اند ۹۷۴۷ نفر در جهرم...

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در آزمون مراقبین سلامت/مامای مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۰ میرساند جهت تکمیل فرم مشخصات که سه شنبه...

قابل توجه افرادیکه در آزمون مراقب سلامت/مامای مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۷شرکت کرده اند

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در آزمون مراقبین سلامت/مامای مورخ ۲۷/۲/۱۴۰۰ میرساند جهت تکمیل فرم مشخصات که سه شنبه...