آرشیو برچسب ها

فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی فشرده یک مرحله ای تغییر کاربری۲۰ دستگاه اتوبوس به اتوبوس آمبولانس- دانشگاه علوم پزشکی اراک (۶۶-۹۹)

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی همراه با ارزیابی فشرده یک مرحله ای تغییر کاربری۲۰ دستگاه اتوبوس...

فراخوان مناقصه عمومی همراه با ارزیابی فشرده یک مرحله ای تغییر کاربری۲۰ دستگاه اتوبوس به اتوبوس آمبولانس- دانشگاه علوم پزشکی اراک (۶۶-۹۹)

دانشگاه علوم پزشکی اراک  درنظر دارد مناقصه عمومی همراه با ارزیابی فشرده یک مرحله ای تغییر کاربری۲۰ دستگاه اتوبوس...