آرشیو برچسب ها

اورژانس نکات مهم در استفاده از کپسول اکسیژن در منزل نکات مهم در استفاده از کپسول اکسیژن در منزل...

نکات مهم در استفاده از کپسول اکسیژن در منزل

اورژانس نکات مهم در استفاده از کپسول اکسیژن در منزل نکات مهم در استفاده از کپسول اکسیژن در منزل...

از سوی دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت وزارت بهداشت تشریح شد؛ نکات تغذیه‌ای قبل و بعد از واکسیناسیون...

نکات تغذیه‌ای قبل و بعد از واکسیناسیون کرونا

از سوی دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت وزارت بهداشت تشریح شد؛ نکات تغذیه‌ای قبل و بعد از واکسیناسیون...

دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گزارشی نکات تغذیه ای که...

نکات تغذیه ای قبل و بعد از واکسیناسیون کرونا

دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گزارشی نکات تغذیه ای که...

ضرورت رعایت نکات بهداشتی در تبلیغات انتخاباتی ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکترعلی اصغر خیرخواه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به...

ضرورت رعایت نکات بهداشتی در تبلیغات انتخاباتی ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکترعلی اصغر خیرخواه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به...

ضرورت رعایت نکات بهداشتی در تبلیغات انتخاباتی ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکترعلی اصغر خیرخواه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به...

ضرورت رعایت نکات بهداشتی در تبلیغات انتخاباتی ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکترعلی اصغر خیرخواه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به...

لزوم رعایت نکات بهداشتی همراه با مشارکت حداکثری در انتخابات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکتر اصغر مکارم رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بعد از ظهر...

لزوم رعایت نکات بهداشتی همراه با مشارکت حداکثری در انتخابات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکتر اصغر مکارم رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بعد از ظهر...

لزوم رعایت نکات بهداشتی همراه با مشارکت حداکثری در انتخابات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکتر اصغر مکارم رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بعد از ظهر...

لزوم رعایت نکات بهداشتی همراه با مشارکت حداکثری در انتخابات

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، دکتر اصغر مکارم رئیس دانشگاه علوم پزشکی جیرفت بعد از ظهر...

تماس 14 تا 20 روزهای غیر تعطیل